Program: Interreg IPA CBC CRO-BIH –MNE 2014 – 2020

Prioritetna osa 2: Zaštita životne okoline i prirode, unaprijeđenje sistema prevencije rizika i promovisanje održive energije i energetske efikasnosti

Trajanje projekta: 15.08.2020 – 14.08.2022.

Ukupna vrijednost projekta: 1 851 353 evra (EU sufinansiranje 1 573 650.05 evra, 85%)

 Vrijednost projekta za grad Trebinje:

369 246. 00 evra, (15%-55 386 .90 evra učešće iz budžeta grada, ostalo 85% -313 859. 10 evra, EU sufinansiranje)

Opis projekta : Projekat se tiče unaprijeđenja sistema zaštite od poplava i požara u prekograničnom području Herceg Novog, Trebinja, Ravnog i Konavala.  Kroz ovaj projekat će biti nabavljena namjenska oprema, zaštitna odjeća, oprema za rano upozorenje od nepogoda i pravovremenu intervenciju  i specijalizovano terensko vozilo za potrebe TVJ Trebinje, a sve sa ciljem ojačanja vlastitih službi za prevenciju, intervenciju i mitigaciju u slučajevima katastrofa i nesreća od poplava i požara. Projektom je predviđeno da partneri razvijaju procedure koje će omogućiti zajedničku borbu protiv prirodnih nepogoda u prekograničnom području. U skladu sa time biće osnovan u Herceg Novom Zajednički komunikacijski centar za upravljanje nepogodama.

Aktivnosti

  • Nabavka specijalizovanog terenskog vozila
  • Nabavka namjenske opreme za borbu protiv poplava i požara
  • Organizacija zajedničkih   obuka  za   pripadnike službi zaštite i spašavanja, prevencija, djelovanje i smanjenje rizika od poplava i požara
  • Organizacija zajedničkih obuka  za donosioce odluka o smanjenju rizika od poplava i požara

Projektni partneri

  • Opština Herceg Novi – vodeći partner
  • Opština Konavle –projektni partner
  • Grad Trebinje-projektni partner
  • Opština Ravno-projektni partner
  • Institut za razvoj i napredak Hercegovine-projektni partner

Ova publikacija je izrađena uz pomoć Evropske unije. Sadržaj ove publikacije ne održava nužno stavove Evropske unije i isključivo je odgovornost Grada Trebinja.
Projekat je kofinansiran sredstvima ERDF i IPA II fondova Evropske unije.