Razlozi za investiranje

Preduslov za privlačenje stranih investicija je konkurentan poslovni ambijent i informisanje investitora o potencijalnim mogućnostima za razvoj našeg grada. U cilju poboljšanja privrednog ambijenta koji bi stvorio uslove za brži razvoj privrede, na nivou lokalne uprave grada pruža se finansijska i institucionalna podrška.

Krediti, subvencije, usluge

• Krediti za stimulativno zapošljavanje

Grad omogućava korištenje kreditnih sredstava u iznosu od 30.000 KM (za porodična poljoprivredna gazdinstva) do 1.000.000 KM (za prduzetnike i privredna društva), sa kamatnom stopom od 1,5%, rokom otplate od 7 do 10 godina, grejs periodom od 24 do 36 mjeseci i mogućnosti ponovnog pristupa kreditnoj liniji. Iz sredstava ostvarenih po Zakonu o naknadama za korišćenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije (SG Republike Srpske, broj 85/03, 75/10 i 78/11 – prikazan u elektronskom obliku), dodjeljuju se krediti za stimulativno zapošljavanje, na osnovu Odluke o kriterijima, postupku za dodjelu kredita i uslovima za korištenje kredita (SG Grada Trebinja, broj 02/14 – prikazan u elektronskom obliku) kao i Programa korištenja sredstava osvarenih po ovom osnovu i koji je usklađen sa konsolidovanim Prijedlogom Budžeta Grada Trebinja za 2014. godinu (SG Grada Trebinja, broj 01/14 – prikazan u elektronskom obliku).

• Usluge gradske uprave

Grad Trebinje je razvio visok nivo usluga kroz otvaranje centara:

– Centar za usluge građanima obezbjeđuje brzu i efikasnu uslugu gdje građani na jednom mjestu, u najkraćem mogućem roku, mogu da riješe zahtijev upućen gradskoj upravi službi. Na rapolaganju su svi vodiči kroz gradsku upravu, kao i obrasci koji su im potrebni za ostvarivanje prava. U okviru Centra za usluge građanima, postavljen je šalter pošte, tako da građani mogu na licu mjesta izvršiti neophodne novčane uplate (takse i dr.), vezane za rješavanje zahtjeva i ostvarivanje prava. Na posebno određenim mjestima u Centru, građanima su na raspolaganju i svi vodiči kroz gradsku upravu, kao i obrasci koji su im potrebni za ostvarivanje prava.

– Centar za dozvole iz oblasti građenja i preduzetništva sa ciljem skraćenja postupka dobijanja raznih dozvola za gradnju (rok 30 dana za kompletnu i urednu dokumentaciju), odnosno registraciju radnji (rok 1-3 dana za kompletiranu dokumentaciju)

– Inspekcijski nadzor i usluge komunalne policije

• Poslovna zona Volujac (površine 85 hektara) Lokacija za izgradnju privrednih kapaciteta, određena „Zoning planom“ prije 20 godina – Udaljena je 4 km od centra grada na magistralnom putu M20 – prema Dubrovniku sa desne strane – Trafo stanica 35/10 kV – Urađena vodovodna infrastruktura (promjer cijevi 100 mm, kapacitet koji ne zahtjeva složenije tehnološke procese) – Kanalizacija se ne može priključiti na gradsku mrežu, treba tražiti drugo rješenje – Pristupni put do Volujca, dužine 1km je asvaltiran – Vlasništvo zemlje: 55% državno i 45% privatno (moguća eksproprijacija) – Do sada se u zoni nalaze 5 preduzeća – Udaljenost zone od magistralnog puta: 1km, od željeznice: 70km, od morske luke: 30km, od zračne luke: 45km.

• Dostupne poslovne institucije:

1. Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća (MSP)

Osnovana je sa ciljem stvaranja uslova i pružanja podrške razvoju malih i srednjih preduzeća (MSP), kao i njihovo kvalitetno uključivanje u ekonomske i finansijske tokove (pomoć na početku pokretanja biznisa), putem sledećih aktivnosti: – Podsticanje osnivanja, poslovanja i razvoja mikro, malih i srednjih preduzeća, pružanjem pomoći, savjeta i informacija, obuka i konsalting usluga Agencija treba da zauzme vodeću ulogu u razvoju tržišta usluga za MSP, da pridobije povjerenje klijenata kvalitetom usluga sa namjerom da nauči preduzetnike da su te usluge od velike važnosti za poslovni uspjeh. Prioriteti u radu Agencije su sledeći: – Izrada i implementacija razvojnih projekata – Pružanje pravnih i konsalting/savjetovanja svojim klijentima – Promocija preduzetništva na teritoriji grada Trebinja, – Organizovanje edukativnih događaja za potencijalne i postojeće preduzetnike

2. Poslovni inkubator Trebinje

Osnovan je sa ciljem pružanja pomoći preduzetnicima na način da im na početku pokretanja biznisa obezbjedi kvalitetan poslovni prostor sa neophodnom infrastrukturom po veoma povoljnim uslovima. Usluge Poslovnog inkubatora (PI) mogu da koriste sve novoosnovane firme ili fizička lica koja namjeravaju da pokrenu vlastiti biznis. Kriterijum za prijem je kvalitet poslovne ideje i preduzetnika koji treba da realizuje poslovnu ideju. Inkubator je smješten u prostoru bivše kasarne i ima 21 kancelariju, ukupne površine 570 m2, kao i veliku salu sa kompletnom pratećom opremom za održavanje seminara, radionica i sličnih skupova, kapaciteta oko 25 mjesta. Odluka o kriterijima za prijem korisnika u PI, Odluka o uslovima korištenja PI i Pravilnik o načinu obračuna i naplate zajedničkih troškova PI Trebinje (u elektronskom obliku).

Privredni događaji i projekti

1. „Dani Hercegovine“ – konferencija u trajanju od tri dana, na kojoj se godišnje okupljaju svi oni koji vole Hercegovinu i oni koji u njoj vide mogućnost za poslovne aktivnosti i sigurno investiranje kroz razne vrste partnerstva i individualnog ulaganja.

2. „Medfest“ – sajam meda i vina u Trebinju, održava se svake godine u avgustu 3. „Međunarodni simpozijumu agronoma“ – održava se zadnjih godina u Trebinju. Ove godine je održan od 26. do 29. marta 2013. Godine, na kome je učestvovalo oko 15 zemalja svijeta. Pored privrednih događanja, pojedini privrednici sa ovog područja učestvuju na mnogobrojnim međunarodnim sajmovima i manifestacijama gdje osvajaju značajna priznanja i nagrade.

3. Projekti
Grad Trebinje je otvoren prema projektnom pristupu Evropskim institucijama i fondovima, te se do sada učestvovalo i kvalitetno implementiralo niz međunarodnih projekata a u toku je nekoliko projekata u čijoj implementaciji trenutno učestvujemo, kao što su:

1. Projekat prekogranične saradnje pod nazivom „Poboljšanje turističke i saobraćajne signalizacije na relaciji Trebinje – Nikšić“. Za ovaj Projekat je potpisan Ugovor sa Delegacijom EU u Sarajevu. Implementacija projekta traje 18 mjeseci sa početkom u februaru 2014. godine.

2. „Razvoj međunarodnog turističkog koridora kroz Južnu Hercegovinu i očuvanje okoliša“ koji traje od jula 2012. do juna 2015. godine, i koji inplementira Vlada Japana (JICA tim) i Vijeće ministara BiH (Tehnički komitet, Podkomitet i Radni timovi na lokalitetu Mostara i Trebinja). Krajnji cilj je stvaranje „Međunarodnog turističkog koridora“ u regiji Južne Hercegovine a svrha projekta je stvaranje održivog mehanizma za razvoj turizma kroz javno-privatna partnerstva.

Zašto investirati u Trebinje

  Položaj, klima i prirodni resursi osnovni su razvojni potencijal Trebinja. Razlozi za investiranje u Grad Trebinje su mnogobrojni:

 • Geografski položaj veoma povoljan: na tromeđi tri države
 • Klima je blaga mediteranska i pogodna je za uzgoj svih mediternskih kultura
 • Posjeduje značajne prirodne resurse: hidropotencijal i sunčevu energiju (preko 260 sunčanih dana godišnje)
 • Posjeduje nezagađeno poljoprivredno zemljište (posebno mogućnost proizvodnje organske hrane). Područje grada ima tri veća obradiva polja: Trebinjsko, Ljubomirsko i Popovo polje
 • Područje Hercegovine je najpogodnije područje za proizvodnju meda, vina, uzgajanje duvana i aromatičnih biljaka. Poznato je po svom visokokvalitetnom ljekovitom bilju koje se koristi u farmaceutskoj i kozmetičkoj industriji
 • Mogućnost navodnjavanja poljoprivrednih površina preko 90%
 • Posjeduje bogat turistički potencijal: raskošnu i očuvanu prirodu, kulturno – istorijske spomenike, vjerske objekte, tradicionalne kulturne manifestacije
 • Jedan od pravaca razvoja je ulaganje u oblasti obrazovanja i nauke. U gradu djeluju: 4 osnovne, 4 srednje škole i 3 fakulteta (Fakultet za proizvodnju i menadžment, Visoka škola za turizam i hotelijerstvo i Akademija likovnih umjetnosti) sa ciljem da preraste u Univerzitetski centar. Na području grada djeluju i dvije agencije za učenje stranih jezika.
 • Prijatno mjesto za rad i život: bogato kulturno nasljeđe, mnogobrojne prirodne ljepote, tradicionalna domaća jela, bogat kulturni život, dobra saobraćajna povezanost